วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย [บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553]


ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
- ให้ความเห็นทางกฎหมายและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคล หน่วยงานและส่วนราชการ
- ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท กรณีแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการ สาธารณสุขอื่น
- การดำเนินการทางคดีทุกประเภท การรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการประกอบการดำเนินคดี แนะนำระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการ งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับงานอนุญาโต ตุลาการ
- การจัดทำนิติกรรมและสัญญา
- ค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยตามหลักวิชาการ หรือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบ การสังเกตหรือวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้กฎเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ หรือเพื่อพิสูจน์ทราบและขยายข้อความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
- เข้าร่วมประชุมหรือเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้ง
- กรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาด้านกฎหมายกับบุคลากร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้โดยทันที
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 16,760 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมาย เหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หรือปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถานศึกษาซึ่ง ก.พ. รับรอง
2. ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดย
- เป็นหรือเคยได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ ในการว่าความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี (หนังสือรับรองจากศาลจังหวัด)
- ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
- ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอ ทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 1349 – 1350 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (นิติศาสตร์บัณฑิต หรือนิติศาสตร์มหาบัณฑิต) จากสถานศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ง นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับตามข้อ 2 – 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและยื่นพร้อม หลักฐานต้นฉบับทั้งหมด
5. หนังสือรับรองผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี โดยมีหนังสือรับรองจากศาล จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท
เมื่อ สมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้ นั้น และสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุขจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
สำนัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
4.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
- โดยวิธีการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
4.2 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
ทั้ง นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่านั้น ให้มีสิทธิในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
การ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันผู้ที่คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่ กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel / Fax : 0 2590 1349 – 1350

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับ สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ก.พ.2553 ถึง 30 กันยายน 2553

ประกาศ
รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ก.พ.2553 ถึง 30 กันยายน 2553
สนใจสมัครด้วยตัวเองวันที่ 13-20 มกราคม 2553 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553]


ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553 วันเวลาราชการ

เอกสารใบสมัคร : http://www.pd.su.ac.th/news_pdf/P1000002.pdf

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับพนักงานช่วยการพยาบาล[บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553]


ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

เพศหญิง วุฒิม.3 ขึ้นไป

สมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ หรือที่งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันเวลาราชการ
ที่อยู่ :

เอกสารใบสมัคร : http://www.pd.su.ac.th/news_pdf/P1000001.pdf

กรมอู่ทหารเรือ รับน.ร.ช่าง 47 นาย[ตั้งแต่ 18ม.ค.-5มี.ค. 53]


กรมอู่ทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือประจำปี 2553 หลักสูตร 3 ปี จำนวน 47 นาย ดังนี้

- พื้นที่กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 21 นาย

- พื้นที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 23 นาย

- พื้นที่กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา จำนวน 1 นาย

- พื้นที่บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จำนวน 2 นาย

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

1. เป็นชายโสด มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538)

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4. ไม่เป็นผู้ที่ติดหรือเสพยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษในคดีใด ๆ มาก่อน

5. ไม่มีโรคหรือความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบการทั่วไป และการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาและผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรมจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของผู้ถึงแก่กรรม (ใบมรณบัตร) มาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสงค์จะขอรับสิทธิ ดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบ เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ดังนี้

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามา ธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึง แก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 10 ของคะแนนรวม

- เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 5 ของคะแนนรวม

กำหนดวัน เวลา สถานที่จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

ผู้ที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียด หรือประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครได้ด้วยตนเอง จำหน่ายชุดละ 100 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-5 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 2553 ราคาชุดละ 150 บาท (รวมค่าจัดส่ง) โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม เรือเอกหญิงสุรีย์ ปานอินทร์ ตู้ ปณ.57 ปณจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ กรมอู่ทหารเรือ (อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2) ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2553 (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ผู้สมัครต้องชำระค่าอุปกรณ์การสอบและค่าจัดส่งเอกสารจำนวน 50 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม "เรือเอกหญิงสุรีย์ ปานอินทร์" ตู้ ปณ.57 ปณจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การศึกษาของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือมีฐานะเป็นนักเรียนพลเรือนประเภทไป-กลับ ในระหว่างการศึกษา ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องแบบ หนังสือ เครื่องมือฝึกงานที่จำเป็น ส่วนวัสดุที่ใช้ในการฝึกงานและค่าเล่าเรียน ทางราชการจะให้การสนับสนุน

2. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือทุกคน มีสิทธิเข้ารับการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (กรมการรักษาดินแดง) สิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดจะมีวุฒิเทียบเท่าวุฒิการศึกษา วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการกองทัพเรือในตำแหน่งอัตราของกรม อู่ทหารเรือ โดยจะได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนด

การสอบคัดเลือก แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกสอบภาควิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.45 น. โดยใช้สถานที่สอบที่กรมอู่ทหารเรือ (โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ) ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ดังนี้

- วิชาคณิตศาสตร์ 200 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 200 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนวิชาภาษาไทย 100 คะแนน โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

รอบสอง ภาคปฏิบัติ

- พลศึกษา (ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 800 เมตร ยึดพื้น 22 ครั้ง และลุกนั่ง 34 ครั้ง) 50 คะแนน โดยนำคะแนนไปรวมกับภาควิชาการ

- สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสอบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันสมัคร

การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 297 อัตรา


รับสมัครพนักงานภายในการรถไฟฯ และบุคคลภายนอก รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 ตำแหน่ง 297 อัตรา ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้ โดยสารอากาศยานในเมือง

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง (Airport Rail Link) ในตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย

* กลุ่มวิศวกร 29 อัตรา
* กลุ่มช่างเทคนิคและช่างฝีมือ 95 อัตรา
* กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 107 อัตรา และ
* กลุ่มบริหารทั่วไป 70 อัตรา รวม 301 อัตรา

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานโครงการฯ ขอให้ส่งประวัติการทำงาน พร้อมระบุตำแหน่งต้องการ และแนบรูปถ่าย หลักฐานการสมัครงาน มาได้ที่...

คุณภัทริน พนาธร หรือ คุณลัดดาวัลย์ คงจุ้ย
Elite Office Co.Ltd อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G
Elite office No38 สุขุมวิท 2 คลองเตย กรุงเทพ 10110
E-mail :Airportlink3@gmail.com (โปรดระบุตำแหน่งที่สนใจใน E-mail subject) หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ 084-762-0034, 086-369-2468ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[งานราชการ]สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ [รับออนไลน์][18 ม.ค.-8 ก.พ.53]


ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)